Rubrieken

 

Verantwoording van de samensteller:

familie Meijer, de oorzaak

Het genealogisch onderzoek is opgedragen aan mijn kinderen en de oma Wilhelmina Charlotte (Mien), van Marguerite Madeleine Charlotte Eijsbroek

Het is begonnen toen mijn dochter zo nodig de geruchten uit de familie van moeders kant wilde controleren of er echt Joodse voorouders uit Nederlands IndiŽ kwamen.
Dat leverde van haar kant een wat 'onbeholpen' speurtocht op, maar wat wel de aanzet was voor een serieuzer onderzoek met behulp van ma en pa en waardoor pa helemaal 'gepakt' werd en er volledig in onder ging.
Met andere woorden, hij werd van toen af amateur genealoog.
Waarom moest dochterlief zonodig weten van die eventuele Joodse voorouders?
Zij kreeg namelijk een 'vriendje' in Israel en is intussen de moeder van een dochter en zoon van deze jongeman die haar ten huwelijk vroeg, natuurlijk werd eerst even bij mij gevraagd of dat goed was?! 
De Joodse connectie overigens, is niet bewijsbaar gebleken!


Yaron, Nathalie, Yanna, Marguerite (oma) en Mathan

Johannes Meijer heette hij.
Waar hij vandaan kwam is nog in nevelen gehuld.
Eťn van de vele stamvaders van de Nederlandsch Indische bevolking in het toenmalige Nederlandsch Oost IndiŽ.
Verreweg de meeste Europeanen kwamen in vorige eeuwen als schepelingen en soldaten in dienst van de VOC en later van het Nederlandsch Indisch Gouvernement naar IndiŽ.
Van hen kwamen velen†om door ziekte, schermutselingen, ongevallen e.d.
Als het niet onderweg op zee was dan wel aan vaste wal in een klimaat en door omstandigheden die voor de meesten te extreem was.
Telkens bleef een aantal, na hun contract uitgediend te hebben, in de kolonie achter en vestigden zich als kleine zelfstandigen, niet alleen in en rond Batavia maar vaak ook in de als garnizoensplaatsjes ingerichte dessa's.
Eerst langs de kust en later afhankelijk van de 'greep' die men op het achterland en hun lokale vorsten had, ook in de binnenlanden.
Pasoeroean was zo'n plaatsje met een klein garnizoen, heet en vochtig (zoals Willem Walraven dat zo mooi beschreven heeft) en allengs in belangrijkheid toenemend i.v.m. de opkomst van de rietsuikerindustrie en koffieteelt waartoe er een drukke handelsvaart op Pasoeroean ontstond.
Een haven had dit plaatsje niet en alles werd met prauwen verscheept naar de op "ree" liggende schepen.
Hier streek dus een bonte verzameling van Europeanen neer die door de toenemende bedrijvigheid een nering zochten, en wat maar het meest aan hun talenten beantwoordde en waar een goede pot rijst in te verdienen was.
Veel vroege voorouders vonden werk bij de suikerfabriek Gayam, toen een belangrijke bron van welvaart voor het stadje Pasoeroean
suikerriet
Vrijwel gelijkertijd werden de eerste Indische kindertjes geboren.
Helaas (want interessant is dit zeker) is van verreweg de meeste nazaten de inlandse familie niet meer te traceren.
Er waren zo goed als geen Europese vrouwen en daarom leefden de mannen met een vrouw "van het land ", in de stukken van de Burgerlijke Stand meestal genaamd "de vrije inlandsche vrouw ".
Johannes Meijer leefde ook met een vrouw van het land, zij heette Wagsah.
Een paar van de nakomelingen van hem en haar hebben we kunnen traceren door de aangiftes van de Burgerlijke Stand hierop te doorzoeken.
De kindersterfte was in die tijd hoog en niet zelden overleden de nakomelingen voor ze oud genoeg waren om zelf voor nageslacht te kunnen zorgen. 
Men kan wel zeggen dat toen alleen de sterksten overleefden met een beetje geluk!†
Veel kinderen werden (nog) niet erkend, maar een aantal ook wel!
Vaak niet eerder dan dat het kind de leerplichtige leeftijd had bereikt en daarmee had bewezen dat het voldoende sterk was te overlevenl
Erkend of niet, normaal gesproken maakt het niet uit,..... als mens dan,...... altijd heeft een mens een vader en moeder!
Maar in die tijd maakte het zeker wel uit, het maakte heel veel uit want je kreeg de Europese naam van je vader en de status die ermee verbonden was. 
Zelfs in het begin van de 20e eeuw waren er nog (Indische) Nederlanders die hun kinderen niet wensten te erkennen.
Er waren er ook die wel erkenden maar die alsnog zonder hun kinderen naar het "vaderland" zijn vertrokken, soms met weer een 'nieuwe' vrouw.
Door de Nederlandsch Indische geschiedenis heen, door en vanaf Johannes Meijer is mij veel duidelijk geworden over de ingewikkelde maar ook boeiende maatschappij die zich in IndiŽ toen heeft ontwikkeld.
Het heeft erin geresulteerd dat ik de complete door de mormonen gefotografeerde burgerlijke stand van Pasoeroean en Bangil heb doorgekeken en ongeveer 3000 duizend aangiftes met een digitale camera heb vastgelegd.
De namenlijst van de families die mijn aandacht hebben getrokken, hetzij door hun relatie tot "Meijer" hetzij door een anderszins vreemde ingeving mijnerzijds, kunt u vinden op een andere pagina.
Een aardige gedachte is dat wellicht nog mensen met voorouders in het voormalige Nederlandsch Indische gebied, de mogelijkheid hebben via de door mij verzamelde burgerlijke bestandgegevens informatie te vinden van hun voorouders.
Johannes Meijer is de stamvader van de grootmoeder Wilhelmina Meijer van Marguerite Eijsbroek, maar niet volledig via de mannelijke lijn want de vader Johannes Josephus van deze grootmoeder is eigenlijk geen echte Meijer omdat zijn vader tot nu toe niet bekend is! ...... De moeder van Josephus is wel een afstammelinge van deze vroegste Johannes Meijer maar dan via een kleine omweg.
Josephus huwde namelijk met zijn verre achternicht Jannetje Merry Meijer.
Deze Jannetje is wel een rechtstreekse afstammelinge van de eerst genoemde Johannes. De moeder van Josephus, die ook Wilhelmina en Meijer heette, overleed vrij jong en de kleine Josephus, waarvan de vader buiten beeld bleef, werd al op tweejarige leeftijd wees.†
De toen kleine Josephus werd dus vanwege zijn moeder een Meijer.
Waar en bij wie hij vervolgens opgroeide is ook nog onbekend.
Om het voorgaande kort samen te vatten:
De eerst bekende Meijer had bij meerdere vrouwen nakomelingen. Nakomelingen van 2 vrouwen kwamen weer samen door het huwelijk van Johannes Josephus Meijer en ......Jannetje Merry MeijerJohannes Josephus Meijer echtgenoot van Jannetje Merry Meijer, employee bij de Staats Spoorwegen op Java,

Redactie: info(at)rijskamp.com                           
Leeuwarden, 12 januari 2003