Home Pasuruan

   

Genealogie 8-2


Vijfde periode

2 april 1946:
5-InfI vertrek vanuit Ampenan terug naar Bali en werd administratief. overgegeven aan het II Bataljon en gestationeerd te Mengwi.

7 april 1946: 1-InfI vertrok naar Bali, over naar II Bataljon en werd geplaatst op Kediri.

ALGEMEEN:
Kenmerkend voor het begin van deze periode op Bali, was het optreden van grote benden, terwijl geregeld voorkwam dat transporten in hinderlaag liepen.
In de loop der tijden werd door zeer actieve patroillegang de vijand gedwongen zich te versnipperen en terug te trekken in de bergen. 
Grote benden ageerden op 11 april bij een aanval van plm. 500 man op het Garnizoen Denpasar op 3 plaatsen: De Proja kazerne - Ksatriahotel en de veldpolitiekazerne. 
De toegangswegen tot Denpasar werden versperd. 
Telefoon en waterleiding afgesneden. 1 Peloton 5-InfI en 1 peloton 1-InfI, zuiverden de toegangswegen. 
Terwijl van 1 InfI voor enige dagen 2 sectien te Denpasar werden gedetacheerd en 1 te Koeta.

13 april 1946 werd begonnen met het terugvoeren van 3-InfI naar Bali.
2 Pelotons werden geplaatst in Negara en 1 peloton in Gilimanoek.

16 april 1946 ging 2-InfI terug en werd op Bali aangekomen verdeeld als volgt: 1 peloton te Penebel, 1 peloton te Singaradja, 2 sectien te Koeta vliegveld en 1 sectie te Benoa.

21 april 1946 volgde een gedeelte van Bataljons Staf en Staf Compagnie.

27 april 1946 overleed de Kpl Hulskamp, D.L. stbnr 96095 van 2-InfI te Koeta, tengevolge van een ongeluk.

29 april 1946 werd het peloton van 2-InfI van Koeta-Benoa overgebracht naar Antosari.
Van 1-InfI liep tijdens een patrouille een peloton op vijandelijke weerstand. De achtervolging had echter geen succes.

3 mei 1946 werd een actie ingezet tegen een vijandelijke bende door 4 sectien van 1-InfI, 3 sectien van 5-InfI, 1 sectie van 2-InfI en 1 sectie van het II Bataljon in de omgeving van Patoeng.

9 mei 1946 kwam een algemene reorganisatie in de verschillende sectiegebieden.
Aan InfI werd als actiegebied Midden-Bali toegewezen. 
De Majoor van Beek, teruggekomen van Lombok besloot de administratie van het Bataljon in Denpasar te stationeren, terwijl het operatieve gedeelte geplaatst werd in Tabanan. 
Tevens werd besloten tot de dislocatie: 1-InfI Kapt G.H. de Kleyn, Denpasar Mob Cie, zgn Vliegende Colonne. / 2-InfI Elt R. Kohler Penebel. / 3-InfI Ritmeester T. Bassa Tabenan. / 4-InfI Kapt K. v.d. Ploeg Antossari. / 5-InfI Elt H.J. Schrader Mengwi.

10 mei overleed Louis James te Denpasar

15 mei 1946 had plaats een omsingelingsactie bij Samsan Doea, NW van Tabanan, waaraan werd deelgenomen door: 2-InfI met 2 sectien, 1 peloton van 5-InfI, 2 pelotons van 3-InfI, 2 sectien van 1-InfI. 
Deze laatste 2 sectien, zouden ten zuiden van Krambitan een landing plegen.
Door de hoge branding aan de kust aldaar, moest echter van de landing worden afgezien. 
Buit bij deze actie was niet gering. 
Voor een juist begrip van de op dat moment heersende toestand, moge het volgende worden vermeld. 
Vrijwel geheel Midden-Bali, was bijna ontvolkt.
De gehele bevolking verbleef, grotendeels daartoe door terroristen gedwongen, in bossen en ravijnen.
D
e strengste straffen waren gesteld op contact met de Hollandse troepen; wegen waren opgebroken, bruggen vernield een ieder werd wijs gemaakt, dat hij als hij in handen viel van de "kompenie" op de wreedste wijze zou worden gemarteld. 
In de kampongs werden slechts oude vrouwen en kleine kinderen aangetroffen.
De verzetspartij had zich georganiseerd in:
a. de met vuurwapens, waaronder vele automatisch, bewapende verzetskernen, waarbij de leiders en verscheidene Jappen.
b. een groep lieden, die in nauwe samenwerking met de a-groep, hetzij actief aan de strijd deelnamen (bewapening slag- en steekwapens) hetzij voor waarschuwingsdiensten of vernielingswerkzaamheden werden aangewezen.
Het waarschuwingssysteem werkte uitstekend en bemoeilijkte het optreden van onze patrouilles zeer.
c. de grote groep uit hun kampongs verdrevenen, die zich schuil moesten houden en voor allerlei werkzaamheden werden gebruikt, zals koeliediensten bij verplaatsingen, bouw van kampementen, die in ontoegankelijke terreinen werden opgetrokken en waarbij zelfs smederijen, kleermakerijen, hospitalen enz., zoals ons later bleek, niet ontbraken.
Bij de actie te Samsan Doea werd een 40tal gevangenen gemaakt, afkomstig uit de kampong.
Deze werden in Tabanan aangehouden. 
Na plm. 8 dagen deelde de kepala-kampong mede, samen te willen werken met onze troepen. 
Dit aanbod was natuurlijk, zeer vriendelijk, maar eenige zekerheid dat de lieden, die liever samenwerkten, dan gevangen zaten, niet wederom onze tegenstanders zouden zijn, zodra ze werden losgelaten was uiteraard niet aanwezig.

Tot zover het niet helemaal afgemaakte verslag van de VIJFDE periode.

the end