Genealogie 4


Pieter Eijsbroek

“In het jaar duizend achthonderd dertig den vijfden maart des middags compareerde voor ons wethouder der stad Rotterdam ambtenaar van den burgerlijken stand, Elizabeth Wilhelmina de Groot, huisvrouw van Jan Eric Loff oud twee en veertig jaar, stads vroedvrouw wonende Molensteeg D27 ‘…….’ dezer stad. Welke heeft verklaard dat op den derden dezer des avonds te elfden ure inzeker ‘huurstaande’ Heerenstraat J 90 is geboren een kind van het mannelijk geslacht twelke zij ons voorstelde hetzelveden voornaam PIETER gevende enwelken is geboren uit Antje Van Beemer huisvrouw van Joannes Eijsbroek wonende beide Heerenstraat J 30. De gemelde verklaring en voorstelling geschied in tegenwoordigheid van Dirk Arnoldus ‘Beij’ oud negen en veertig jaar commies wonende Schiedam de wijk enz. en Willem van Aalst oud negen en zestig jaar sergeant wonende ‘…….’. En hebben de declarant en getuigen deze akte van geboorte na voorlezinge nevens ondergeteekend". -----------------------------------------------------------Bijvoeging van deze akte: Bij vonnis van den Arrondisementsrechtbank gewezen: ( f.49 et f. W.189) is in nevenstaande akte de navolgende verbetering bevolen: Pieter zoon van Joannes Eijsbroek en Angenita Joanna Van Beemen. 

Pieter was een schipperskind en heeft ook zelf enige tijd gevaren als schipper (opperstuurman) wat blijkt uit het bevolkingsregister van Rotterdam en Utrecht.

Broer Hendrik is een heel andere kant opgegaan en werd kantoorklerk.
Er zullen wel meer broers en/of zussen van Pieter zijn maar daar is geen onderzoek naar gedaan.

Broer Gerardus is de tweede bekende broer van Pieter Eijsbroek. 
Hij huwde Margaretha Joanna van Vechgel.
Bekend is dat Gerardus 1 dochter had met nakomelingen.

Pieter (27j.) huwde te Utrecht met Johanna Jacoba van Cuijlenburgh (21j.) in het jaar 1857
Zij werd geboren te Utrecht in het jaar 1836
Het echtpaar ging  daarna in Rotterdam wonen waar 10 kinderen werden geboren.
Pieter verdiende in Rotterdam ook de kost als winkelier/kruidenier. 
Na hun verhuizing in 1880 naar Utrecht, werd in 1882 nog een dochter geboren. 
Van de 11 kinderen hebben 3 dochters en 1 zoon de volwassen leeftijd bereikt. 
Alle andere broers en zussen stierven op zeer jonge leeftijd.

Pieter werd in Utrecht conciërge wat bleek toen zijn oudste dochter in Utrecht huwde met Jacobus Hardebol
Alleen Johanna Angenita *1869
(Nr. 6), Johannes Reinhardt Hubertus *1870 (nr.7),  Jacoba Johanna *1872 (nr.8) en  Maria Hendrika Utrecht *1882 (nr.11) werden volwassen.

Bovenstaande 3 dochters en 1 zoon zullen in volgende artikelen apart  worden besproken.

  De geboortes op een rijtje: Rotterdam

1.    Angenieta Johanna                   1858

2.    Pieter Johannes                         1862

3.    Abraham                                     1865

4.    Abraham                                     1866

5.   Abraham                                      1867

6.  Johanna Angenita             1869 + Jacobus Hardebol

7.    Johannes Reinhardt Hubertus 1870 + Sanimah 

8.    Jacoba Johanna                1872 + Frederik Christensen

9.     Hendrina Theodora           1874

10.   levenloos kindje                1879

11.   Maria Hendrika 1882  +

Pieter vertrok dus in 1880 met zijn gezin naar Utrecht en maakte dit kenbaar
door een advertentie te plaatsen in het lokale dagblad met als tekst:
‘Wegens mijn vertrek naar Utrecht, door deze onze groete alle vrienden en bekenden’, P. EIJSBROEK, Oppert 72.

Pieter vangt een betrekking aan als congierce van het gebouw voor de Kunst en Wetenschappen aan de Mariaplaats 441-444 en is in datzelfde pand inwonend. Hij woont dus in een gigantisch groot pand!

De geboorteplek van Maria Hendrika Eijsbroek in 1875.

In 1887 verlaat enige zoon Johannes als 17jarige het eerst het ouderlijk huis om zich aan te melden voor de marinemachinisten-opleiding te Hellevoetsluis
Dochter Johanna vertrekt in 1892 naar Den Helder, nadat zij huwde in Utrecht met haar Jacobus Hardebol
De derde die de ouderlijke woning verlaat is Jacoba Johanna
Zij trouwt ook van huis uit met de Deense stuurman Frederik Christensen en vertrekt naar Rotterdam. 
In 1903 overlijdt echtgenote en moeder Johanna Jacoba van Cuijlenburgh.


Johannes Reinhardt Hubertus had hier op de Mariaplaats alle ruimte om te hoepelen, en daarom is dit een uniek plaatje voor dit artikel.

Noot:
Het gebouw brandde eind vorige eeuw volledig uit (info: Niels Eijsbroek) maar binnen de nog overeind staande muren is het geheel herbouwd?!  

Pieter, tot dan nog steeds in functie als congierce vertrekt, 74 jaar oud inmiddels, in december 1903 naar Stolwijk en zijn jongste dochter Maria schrijft zich uit naar 's Gravenzande. 
Om in die tijd op zijn leeftijd nog te werken moet hij een zeer 'krasse' bejaarde zijn geweest!
Pieter woont nu in Stolwijk in de buurt van zijn schoonzoon Frederik Christensen en zijn dochter Jacoba die al eerder vanuit Rotterdam naar Stolwijk verhuisden. 
Later komt Maria zijn jongste dochter ook nog in Stolwijk wonen. 
In
1906 blijkt hij nog steeds ingeschreven te staan in de gemeente Stolwijk, gelegen ten oosten van Rotterdam in de Krimpenerwaard. 
Zijn zwager Frederik Christensen, die herbergier is van een (vroeg ANWB cafe) herberg/uitspanning en paardendrenkplaats in Stolwijkersluis, gelegen aan de Hollandse IJssel vlak onder Gouda, kan hem waarschijnlijk onvoldoende vermaken en op 10-9-1906 keert Pieter, inmiddels 76 jaar, weer terug in zijn geboortestad Rotterdam.
In 1911 81 jaar oud inmiddels, laat hij zich weer uitschrijven uit Rotterdam en vestigt zich opnieuw in de gemeente Stolwijk waar hij in 1916 op 86-jarige leeftijd komt te overlijden waarvan akte:

In het jaar negentienhonderd zestien, den zevenden der maand augustus verschenen voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente STOLWIJK: Leendert Binnendijk oud acht en zestig jaren, van beroep aanspreker wonende te Gouda en Thijs van Lottum oud een en veertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende alhier in wijk A in nummer veertig a, die verklaarden, dat op den vijfden der maand augustus dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk H nommer zestien is overleden Pieter Eijsbroek, oud zes en tachtig jaren, van beroep zonder, geboren te Rotterdam en wonende te Stolwijk, weduwnaar van Johanna Jacoba van Cuilenburg, zoon van Joannes Eijsbroek en van Angenita Joanna van Breemen, beiden overleden.

Noot: alweer wordt de naam van de moeder “van Beemen” verkeerd opgegeven/geschreven! 
Ook de echtgenote "van Cuijlenburgh" is opnieuw verkeerd geschreven/opgegeven.
Dit kan betekenen dat de aanspreker en de veldwachter niet al te nauwkeurig werkten, daar zij klaarblijkelijk niet de moeite hebben genomen om de juiste papieren van de overledene te verzamelen! 
Wellicht doet het er voor iemand die "verscheiden is" niet meer zoveel toe, zal men gedacht hebben?