Genealogie 3Rotterdam

De eerste vijf bekende Eijsbroek-generaties

De eerste Eijsbroek (tot nu toe) is Hendrick (E)(Y)ijsbroe(c)k die overleed in Rotterdam in 1754.
Zijn doopgegevens vertellen dat hij in Ceulsland werd gedoopt en daar meest waarschijnlijk ook geboren moet zijn.
Hij huwde Joanna(jannetje) Poortbeeck die geboren werd in Rotterdam en aldaar overleed. 
Van dit echtpaar zijn negen kinderen geboren, waarvan zeven bekend (2 stierven zeer jong).
Vier zonen, drie dochters en Henricus was het zesde kind van de negen in het complete rijtje, hij werd eveneens in Rotterdam geboren in het jaar 1747
Toen de vader van Henricus overleed in 1754 was hij zes jaar en bleef hij achter met zijn moeder en nog vier broertjes en zusjes.
Henricus huwde eenmaal volwassen, Gertrudis van Hummelen.
Henricus werd kruidenier van beroep in Rotterdam.
Van dit echtpaar zijn vier zonen en drie dochters bekend.
Joannes zag in 1797 als zesde kind het levenslicht.
Joannes
werd schipper en huwde in 1823 Angenita Johanna van Beemen (Den Haag *1804) dochter van Pieter van Beemen en Joanna Meurs.

De overlijdensaangifte van Joannes luidde als volgt:
Op heden den zesden julij achttien honderd acht en vijftig, zijn voor mij lid van het plaatselijk bestuur van Rotterdam, benoemd ambtenaar van den burgerlijken stand, in het huis der gemeente, verschenen: Nicolaas de Waal van beroep bedienaar oud twee en vijftig jaren, wonende Boompjes 1-131 goede bekende van de natenoemen overledene, en Andries Nicolaas Spruijt van beroep commies oud negen en veertig jaren, wonende Schiekade 14-535 goede bekende van de na te noemen overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den vijfden dezer des namiddags ten tien ure, in zeker huis staande Wena Plein 14 is overleden JOANNES EIJSBROEK oud zestig jaren en tien maanden, echtgenoot van Angenita Joanna van Beemen, zonder beroep, geboren en gedomicilieerd alhier, zoon van Henricus Eijsbroek en van Gertrudis van Hummelen, beiden alhier overleden.

Van Joannes en Angenita zijn tot nu toe 3 zonen bekend. 
Hendrik (*Rott.1828), Pieter (*Rott.1830) en Gerardus (*Rott.1834).

Pieter werd in de archieven genoemd als stuurman/schipper en later winkelier.
Hij huwde te Utrecht met Johanna Jacoba van Cuijlenburgh (*Utr.1836). 

_10 van hun kinderen werden geboren te Rotterdam en 1 in Utrecht. 4 bereikten de volwassen leeftijd. Nummer 1 was Johanna Angenita (*Rott.1869) zij huwde Jacobus Hardebol (*Utr. 1867) en woonde voor het belangrijkste deel in Hoek van Holland om daarna te verhuizen naar Utrecht.
Zij hadden 2 zoons en vier dochters.
Nummer 2 is Johannes Reinhardt Hubertus (*Rott.1870) die al jong dienst nam bij de Marine als machinist, en nadien naar Nederlands-OostindiŽ vertrok om ook aldaar als machinist te werken bij de Sinkep Tin Mij te Samboe Riouw, Sumatra.
Hij leefde daar samen met de inlandse Sanimah waarvan hij twee zoons kreeg.
Een derde zoon van hem werd geboren uit de de Japanse vrouw Sjizoeko Otzobo waarmee hij officieel in het huwelijk trad en met wie hij ook haar geboorteplaats in Japan heeft bezocht.

Na Johannes komt er een weer een dochter Jacoba Johanna (*Rott.1872) die in Utrecht huwde met Frederik Christensen
Zij kregen in ieder geval 3 volwassen dochters die huwden en nageslacht hebben voortgebracht.

In 1882 te Utrecht komt er nog een dochter ter wereld, Maria Hendrika.

                 'moddermolen' met biologische aandrijving