Home Pasuruan

 

Genealogie 13


Voorouderlijke geschiedenis van de (Indische) familie Steendam

In het jaar 1799 ziet in Middelburg een jongentje Steendam het eerste levenslicht. Zijn ouders noemen hem Andries.
Andries groeit op in een gereformeerd gezin en wordt schipper van beroep.
Hij maakt kennis met een dochter van Jakob Blonk en Helena Groenendaal en vraagt dochter Jannetje ten huwelijk.
(Jannetje werd geboren te Schiedam in het jaar 1805 en overleed daar later in 1853)

In 1831 op 26 mei te Schiedam staat het gezin van Andries ingeschreven in wijk C, nr. 88. Negen dagen voordien, 17 mei, wordt het eerst kindje geboren genaamd Helena Maria.
Op 29-10-1832 dient zich de volgende nakomeling aan en wordt Jacob geboren. De volgende zoon is dan Jan en die ziet het levenslicht op 22-12-1834.

copie van Geboorteaangifte Jan Steendam

Op heden den twee en twintigsten December des jaars achttienhonderd vier en dertig compareerde voor mij Adrianus Poort, Wethouder gedelegeerd ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Schiedam Andries Steendam, oud vijf en dertig jaren, schipper, wonende aan de lange Hasten alhier, Wijk E, no.4, welke mij een kind van het mannelijke geslacht heeft voorgesteld den Een en twintigsten dezer maand, des morgens ten zes ure, uit hem declarant en Jannetje Blonk zijne huisvrouw geboren; en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam te willen geven Jan. De gemelde verklaring en voorstelling gedaan in tegenwoordigheid van Stephanus Dinant, oud vijf en dertig jaren, wagenmaker en Abraham Voogd, oud twee en dertig jaren, molenaarsknecht, beide wonende mede alhier; en is deze acte na gedane voorlezing door de vader en getuigen nevens mij onderteekend.

===============

De familie wordt tot dan in de gemeente genoteerd als zijnde gereformeerd.
Op 24 mei 1835  verhuist het gezin naar nr. 37 in dezelfde wijk C. 
Op 21-2-1836 wordt te Schiedam nog een zusje geboren maar zij overlijdt helaas in augustus van hetzelfde jaar.
In mei 1838 gaat vader met of zonder gezin (is niet duidelijk) terug naar Middelburg.

In mei 1848 staan Andries, Jannetje en de twee zoons nog steeds (of opnieuw?) op het voormalige adres in Schiedam ingeschreven en staan dan te boek als Nederlands Hervormd (NH). Dochter Steendam is dan 17 jaar en vermoedelijk al "uitbesteed" als dienstbode en wellicht op haar werkgeversadres ingeschreven.
Uiteindelijk verhuist zij na haar huwelijk, en een maand na de geboorte van haar dochter op 15-8-1856 met haar echtgenoot Arend van der Touw (kuiper van beroep) naar Den Haag.
Het ouderlijk gezin verhuist dan nog eens op 13-04-1853 en wel naar de Noordmolenstraat.
Als vader Andries en moeder Jannetje beiden in 1853 overlijden, blijven de twee zonen (21 en 19 jaar) nog even op het ouderlijk adres ingeschreven staan.
Van de broers is, na een vluchtige zoektocht in het Schiedamse Gem. Archief, geen spoor meer gevonden zoals een uitschrijving uit het bevolkingsregister.

Van Jacob is gebleken dat hij zeeman werd.
Meer is niet van hem bekend, ook niet of hij huwde.

                                 Jan Steendam
J
an
woonde, nadat zijn ouders waren overleden, nog korte tijd met zijn broer Jacob op het adres 20. 290a te Schiedam.
Hij was toen ongehuwd en NH. Vanaf 1855-56 is hij niet meer te traceren in de gemeente Schiedam.

Vervolgens duikt Jan op in Nederlandsch IndiŽ.
Volgens Steendam familie-info is hij daar gekomen als militair (soldaat-verpleger) en werd hij gedetacheerd bij een Radja in "Goratolo". (nabij Makassar?)
Mogelijk heeft hij daar zijn toekomstige echtgenote ontmoet.
Van zijn militaire carriere is tot nu toe niets bekend.

Te Maros op 8 maart 1868 huwt Jan met Wilhelmina Antoinetta Voll.
In hetzelfde jaar al op 11-12-1868 wordt het eerste kindje geboren, een zoon.
van Jan en Wilhelmina zijn acht kinderen zijn bekend.
Van echtgenote  Wilhelmina A. Voll zijn tot nu toe geen ouders bekend.


Makassar, hogepad in 1875

3. Helena Maria, werd geboren te Balangnipa op 19-7-1872. Zij huwde met Johannes Adrianus Schiotling. Zij stichtten een groot gezin, nml.11 kinderen.
Helena Maria Steendam

5. Jan Andries, werd geboren op 27-5-1876 te Sidoardjo. Meer over zijn nakomelingen in een apart hoofdstuk.


Makassar 1920, Kenarielaan

1. Frederik Gustaaf Jacob, geboren op 11-12-1868 te Makassar;

2. Jeanne (Jansje), geboren op 25-2-1871 te Bima, overleden 2-6-1871;

3. Helena Maria;

4. Cornelia, geboren op 27-4-1874 te Makassar;

ambtelijke carriere van Jan Steendam

  • Kennisgeving 24-3-1876, nr. 23: Tijdelijk opzigter bij de dienst der Staats "water"wegen op Java. Bij "...." benoemd tot assistent opzigter bij de Sluis-Kunst en Waterwerken te Lenkang Soerabaja op f 150 's maands.

Irrigatie Afdeling Brantas, aflaatsluis en schutsluis in de Soerabaia rivier (Kali Mas)

(nr.5 Jan Andries geboren te Sidoardjo op 27-5-1876)

(nr.6 Maria Susanna geboren te Sidoardjo op 5-7-1878)

  • JB (Java Bode): 21-2-1879, nr.25: Bij p.d. benoemd tot hoofd opzichter bij de sluis- en kunstwaterwerken in de residentie Soerabaija.

(nr.7 Arend Johannes Adrianus geboren te Lengkang op 18-3-1881)

  • JB, 21-5-1882, nr. 21: Bij(1) Wegens ziekte verleend een tweejarig verlof naar Nederland onder  ...... van een verlofstractement van      f 1620 's jaars.

  • JB, 11-10-1884, nr.3: 'Blijkens' // benoemd tot opzichter bij de '...Menteng.....' waterleiding en de daarbij behorende kunstwerken in de residentie Cheribon op f 250 's maands.

(nr.8 Leendert Jacob geboren te Soerabaja op 13-8-1885)

  Kali Brantas bij Malang

  • JB, 19-6-1888, nr.20: Benoemd tot hoofdopzichter van de sluis- kunst en waterwerken in de residentie Soerabja op f275 's maands.

In de periode na de benoeming van1888 leren zijn dochter Leentje(16 jaar) en Johannes Schiotling(24 jaar) die sinds 1887 ook geplaatst was te Soerabaja, elkaar kennen.
Ze trouwen in augustus 1891.
Hun eerste kind en zoon is vermoedelijk Hendrik (geb. 1892).

  • Java Courant 1892, nr.17: Eervol uit zijne betrekking ontslagen en belast bij de Waterwerken en 's Lands BOW met de waarneming der betrekking van opzichter 1e klasse.

  • Java Courant 1892, nr.24: Toegevoegd aan de Chef der irrigatie-afdeling Brantas en bij de "komp" "genoemd" ŗ la suite met Lengkong (Soerabaja) als standplaats.

  • Overleden 24 december 1894 te Soerabaja (Lengkong) NOOT: als gevolg van complicerende factoren bij een verwonding opgedaan bij een ongeval met sluisdeuren tijdens een "bandjir".
    Jan was evenals zijn schoonzoon suikerpatient en dat werd de oorzaak van de fatale afloop van zijn bekomen verwonding aan zijn been die veroorzaakt werd door een losslaande ketting van de sluisdeur. (info Friedrich Steendam)

Sluisdeur van de Lenkongsluis bij Lenkong in de Kali Brantas in 1920