Home Pasuruan

   

Genealogie 11


En zo voeren velen ook in de 19e eeuw naar Indië om daar hun geluk te zoeken en te beproeven en niet alleen dat maar ook vaak omdat men in het thuisland niets meer te zoeken had of zelfs als de "grond te heet onder de voeten" was geworden. 
Wat de motieven van deze Schiotling zijn geweest om naar Indië te varen blijft nog even in nevelen gehuld
.
Johannes Adrianus Schiotling overleed op de jonge leeftijd van 36 jaar te Soerabaja.
Zijn professie was timmerman.
Zijn zoon hieronder geportretteerd kreeg dezelfde namen als zijn vader.

                            

Johannes Adrianus Schiotling  +  Helene/a Maria Steendam

Johannes Andreas(Adrianus) werd als 2e kind geboren op 4 november 1864 te Padang Sumatra uit Louisa Carolina Tressell en Johannes Adrianus Schiotling die in 1831 te Amsterdam werd geboren als eerste kind uit de verbintenis van Suzanna Jacoba Gertruda Brouwer en Johannes Adrianus Schiotling die in 1804 ook in Amsterdam werd geboren. 

Suzanna Jacoba Geertruida (onderwijzeres) geboren te Padang op 17-7-1863 en is dus een oudere zuster van hem. 
Zij huwt op 20-9-1901 te Fort de Kock met J.H. Verduijn den Boer, ook een onderwijzer afkomstig van Poortugaal *9-7-1868 (Rotterdam). 
Johanna overlijdt te Amsterdam op 23-9-1933

Dan komt na Johannes nog een broer Louis Clement Cornelis ook geboren te Padang op 16-2-1866 (hij werd 16 jaar).
 
Nog een zusje Maria Clementina Louiza werd geboren te Semarang op 19-6-1867 maar overleed te Soerabaja op 2-11-1867.


Baai te Padang 1870, uitzicht op de apenberg.

Zijn ambtelijke carriere is in ieder geval wel bekend middels de gegevens die het ARA in Den Haag bood. 
Op deze staat worden helaas niet de ouders vermeld alhoewel daar wel een ruim kader voor ingeruimd is.

Johannes duikt op in Soerabaia en is dan zgn. "particulier".
Alle volgende gegevens zijn ontleend aan de Javasche Courant en de Java Bode.

1887 nr.27 en Java Bode 1-4-1887:
Benoemd tot opzichter der 3e klasse bij den Waterstaat en 's Lands B.O.W., op f150,- 's maands.

1887 nr.36:
Geplaatst te Soerabaja

1889 nr.56:
Toegevoegd aan de chef der ".."waterstaat afd, ten einde enz. en in verband daar mede overgeplaatst Modjokerto (Soerab.)

1889 nr.103, J.B. 24 dec. nr.16:
Benoemd tot opzichter der 2e klasse bij de W. en L.B.O.W. op f200,- 's maands.

1890 nr.99:
Overgeplaatst naar Soerabaja.

In Modjokerto op 22 augustus 1891 huwde Johannes met Helena Maria Steendam (*19-7-1872 Balangnipa), een dochter van Jan Steendam (*22-12-1834 Schiedam) en Wilhelmina Antoinetta Voll (geb. vermoedelijk te Makassar)
       
Foto: ter beschikking gesteld door John van Blijenburgh.

Op 17-5-1892 wordt te Modjokerto hun eerste kindje geboren, een zoon
Hendrik Johannes Leendert.

1892 nr.24:
Overgeplaatst naar Modjokerto.

1892 nr.31:
Toegevoegd a/d chef der irrigatieafd. Brantas met Modjokerto (Soerabaja) als standplaats.

Op 13-5-1895 te Modjokerto komt dochter Susanna Helena ter wereld.

Op 12-10-1897 te Modjokerto ziet Victoire Jacgueline het levenslicht.

1898 nr.40, J.B. 17 mei nr..22:
Wegens langdurige dienst één jaar verlof naar Europa verleend, verlofstraktement (1200 's jaars) verleend f1345.

1899 nr.55:
Tijdelijk gesteld ter beschikking van den Dir. der B.O.W. teneinde dienst te doen als opzichter der 2e klasse B.W.

1899 nr.66, J.B. 7 juli nr.36:
Toegevoegd aan den chef der Waterstaatsafdeling, "toelage" van f133,35 's maands.

J.B. 7 juli 1899 nr.69 en J.B. 25 aug. 1899 nr.11:
Benoemd tot opzichter der 1e klasse  op f250,- 's maands.

1900 nr.6:
Overgeplaatst naar de residentie Palembang.


Palembang aquaduct rond 1910

Op 19-11-1901 wordt in Tebing Tinggi, een kustplaatsje nog ver boven Medan aan Sumatra's Oostkust Madeleine geboren.

1903 nr.18:
"....." ter beschikking van den Gouverneur van Celebes en onderhorigen.

9 mei 1905 nr.37:
Geplaatst bij de gewestelijke dienst in het gouvernement Celebes en onderhorigen.

6 juni 1905 nr.45:
Overgeplaatst naar de residentie Pasoeroean.

1908 nr.14, J.B. 15 feb. nr.2:
Tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van architect b/d Waterstaat en 's Lands B.O.W. op f400,- 's maands.

1908 nr.26, J.B. 27 mrt nr.25:
Benoemd tot architect b/d/ Waterstaat en 's Lands B.O.W. op f400,- 's maands.

J.B. 27 mrt 1908 nr.34:
Overgeplaatst v/d/ gewestelijke dienst i/d/ residentie Pasoeroean naar dien v/d residentie Rembang.

Op 11-6-1908 wordt te Soerabaja geboren Godine Hermance.

J.C. 1 nov. 1908, J.B. 17 nov.:
Benoemd tot opzichter b/d B.O.W. op f350,- 's maands met bepaling dat de inkomsten voor het eerst zullen worden uitbetaald m.i.v. 1 juni 1908, behoudens verrekening met hetgeen sedert dien tijd aan bezoldiging is genoten, onder aantekening dat hij den titel van opzichter 1e kl zal voeren.

Te Rembang wordt 3-2-1910 geboren Perine Schiotling.

J.C. 1911 nr.46:
Toegevoegd a/d chef der 3e waterstaatsafd., ten einde bij den algemeenen dienst te worden en daarin gesteld.


Brug (kunstwerk) over de Brantas in 1911

J.C. 1911 nr.70:
Benoemd tot architect m.i.v. 1 jan. 1911.

Soerabaja 9-6-1912 komt Ernst Eduard ter wereld.

J.C. 1912 nr.72  en J.B. 4 sept. 1912 nr.31:
Herbenoemd tot architect met bepaling dat zijn benoeming moet worden genoemt te zijn ingegaan m.i.v. 1 jan.1912 op f525,- 's maands.

Met ingang van 4 juni 1916 werd opa Johannes op verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen (J.C.1916 nr.43 en J.B. 27 mei 1916 nr.29.
Hij kreeg een pensioen toegekend van f2700,- 's jaars.


Bovenloop van de Brantas geschilderd in 1911

Op 7 januari 1929 kwam Johannes Schiotling te overlijden In Soerabaja ten gevolge van een ongeval met de plaatselijke tram.
Volgens een oomzegger van "tante Leen", Friedrich Steendam (*7-6-1917 magetan), was Johannes suikerpatient en is door een vermoedelijke zwakte tegen of van de tram gevallen.

Noot: Helaas is er van de overige kinderen erg weinig bekend.

aanvullingen en/of verbeteringen over deze Schiotlingfamilie zijn zeer welkom.

Nog ontbrekende data van: Louis-Corneille(jongste)-Willie en John.

Johannes Schiotling was een jonge collega van Jan Steendam bij de dienst Waterstaat en Burgerlijke Openbare Werken.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Johannes kennis maakte met dochter Helena (Leentje) Maria Steendam.

Sandy Rijskamp